Főoldal » Archív » Vádemelés a zebrán gázoló idős férfivel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­vel szem­ben aki az év ele­jén oko­zott halá­los baleset.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. janu­ár 25-én dél­után öt óra körül köz­le­ke­dett a kocsi­já­val Hód­me­ző­vá­sár­hely bel­te­rü­le­tén, ami­kor figyel­met­len­sé­ge miatt későn ész­lel­te a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyen sza­bá­lyo­san átha­la­dó nőt. A vád­lott szin­te csak az ütkö­zés pil­la­na­tá­ban féke­zett, illet­ve pró­bál­ta a kor­mányt elrán­ta­ni, így az autó bal ele­jé­vel elütöt­te a zebra köze­pét elha­gyó sér­tet­tet. A vád­lott az ütkö­zést köve­tő­en a hely­szín­re vissza­ment, a men­tő­ket még meg­vár­ta, de a rend­őrö­ket már nem.

A sér­tett a bal­ese­tet köve­tő­en az elszen­ve­dett több­szö­rös csont­tö­ré­sek­kel és egyéb sérü­lé­sek­kel kap­cso­la­tos gyógy­ke­ze­lés során fel­lé­pő gyul­la­dá­sos szö­vőd­mé­nyek miatt mint­egy két hónap­pal később elha­lá­lo­zott. Erre figye­lem­mel a bal­eset és a sér­tett halá­la között köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés áll fent.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­se során meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint a kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­he­lyen a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni, a zeb­rát úgy és olyan sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni, hogy­ha szük­sé­ges meg tud­jon állni.

A vád­lott egyéb­ként az eljá­rás során elvég­zett pálya­al­kal­mas­sá­gi vizs­gá­lat sze­rint jár­mű­ve­ze­tés­re alkalmatlan.

Az ügyész­ség vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.