Főoldal » Archív » Vádemelés állatkínzás miatt

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség össze­sen 25 rend­be­li állat­kín­zás bűn­cse­lek­mé­nye miatt emelt vádat egy 54 éves békés­csa­bai nő és 76 éves édes­any­ja ellen, akik két lakat­lan tömb­há­zi lakás­ban két kutyát és 22 macs­kát tar­tot­tak ember­te­len körül­mé­nyek között.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az idő­sebb vád­lot­tat a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság már 2015. őszén eltil­tot­ta attól, hogy az álta­la és lánya által lakott, Békés­csa­ba, Kazin­czy utcai lakó­te­le­pi laká­sá­ban macs­ká­kat tart­son, ille­tő­leg oda – akár ide­ig­le­nes jel­leg­gel is – kutyá­kat been­ged­jen. Erre azért került sor, mert a vád­lot­tak a lakás­ban nagyobb számú macs­kát és két kutyát tar­tot­tak, de azok ete­té­sé­ről, ita­tá­sá­ról, egész­sé­gük meg­őr­zé­sé­ről, ille­tő­leg tar­tá­si helyük tisz­ta­sá­gá­ról nem gon­dos­kod­tak, a lakók egyi­ke pedig ebből kifo­lyó­lag bir­tok­há­bo­rí­tá­si pert kez­de­mé­nye­zett az idő­sebb asszony ellen. A vég­re­haj­tó – rend­őr­ség köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – végül egy macs­kát tudott elszál­lít­tat­ni a lakás­ból, a vád­lot­tak ugyan­is az álta­luk tar­tott 2 kutyát és 22 macs­kát átvit­ték két másik, szin­tén a tulaj­do­nu­kat képe­ző, de lakat­lan Kazin­czy lakó­te­le­pi lakás­ba. Az álla­to­kat azon­ban itt is nagy­mér­ték­ben elha­nya­gol­ták: alig etet­ték és itat­ták őket, ille­tő­leg nem is taka­rí­tot­tak utánuk.

A két lakás­ban 2017. novem­ber 13-án ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, amely­nek során a kiér­ke­ző rend­őrök rend­kí­vül erős vize­let­sza­got ész­lel­tek, a falak koszo­sak és vize­sek vol­tak, a laká­sok pad­ló­ját ürü­lék borí­tot­ta, nem volt fűtés- és áram­szol­gál­ta­tás sem. A laká­sok­ban talált álla­tok egész­sé­gi álla­po­ta a meg­fe­le­lő gon­do­zás és tar­tás hiá­nya miatt meg­le­he­tő­sen rossz volt: leso­vá­nyod­tak és dehid­ra­tál­tak vol­tak, a macs­kák ezen felül fül­at­ká­tól szen­ved­tek, a kutyák pedig az elha­nya­go­lás követ­kez­té­ben agresszív­vá vál­tak. Alul­táp­lált­ság és kiszá­ra­dás követ­kez­té­ben egy kölyök­macs­ka az intéz­ke­dést köve­tő­en nem sok­kal el is pusz­tult, de az ita­tás hiá­nya kivál­tot­ta dehid­ra­tált­ság a többi állat­nak is külö­nös szen­ve­dést okozott.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat 15 rend­be­li társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett állat­kín­zás bűn­tet­té­vel és 10 rend­be­li állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tü­ket, ille­tő­leg köte­lez­ze őket a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 600.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.