Főoldal » Archív » Vádemelés az 5 milliárdos vagyoni hátrányt okozó országos bűnszervezet tagjaival szemben

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő har­minc napon belül vádat emelt a Heves Megyei Főügyész­ség azzal a 132 sze­méllyel – köz­tük az egész ország­ra kiter­je­dő, fik­tív mun­ka­erő köl­csön­zés­sel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val, illet­ve a bűn­szer­ve­zet adó- és járu­lék elke­rü­lés­re irá­nyu­ló szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő vál­lal­ko­zá­sok kép­vi­se­lő­i­vel – szem­ben, akik összes­sé­gé­ben 5 mil­li­árd Ft-ot meg­ha­la­dó vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az államnak.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Fotók 2015.10.29-heves-fotó