Főoldal » Hírek » Vádemelés az agresszív utassal szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély, illet­ve az ilyen sze­mély támo­ga­tó­ja elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki autó­busz­so­fő­rök­kel és az egyi­kük segít­sé­gé­re siető utas­sal köte­ke­dett, velük szem­ben erő­sza­ko­san viselkedett.

A vád­irat sze­rint a 29 éves férfi 2020. augusz­tus 21-én, kora dél­után szállt fel a Herend-Veszprém között menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő távol­sá­gi autó­busz­ra, ám fizet­ni nem akart, ami miatt a busz­so­főr­rel szó­vál­tás­ba került. Annak érde­ké­ben, hogy a menet­ren­det tar­ta­ni tudja, az autó­busz­ve­ze­tő elin­dult, míg a busz egyik utasa a sofőr védel­mé­re kelt, és tele­fo­non érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.  A köte­ke­dő vád­lott ezek után az utast is szi­dal­maz­ni kezd­te. Bot­rá­nyos maga­tar­tá­sát meg­elé­gel­ve, a sofőr a 8-as főút egyik autó­busz­öb­lé­nél meg­állt, és leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tat, az utas pedig újra fel­hív­ta a rend­őr­sé­get. A vád­lott ezen fel­dü­höd­ve ököl­lel meg­ütöt­te a tele­fo­ná­ló utast, aki­nek az ütés miatt fel­re­pedt a szája, majd a póló­ja is elsza­kadt, miu­tán az elkö­ve­tő a busz­ról leszáll­va azt hátul­ról megrántotta.

A férfi ugyan­az­nap este a Veszprém-Szentgál között köz­le­ke­dő autó­busz­ra szállt fel, ám itt is hado­ná­szott, a többi utast és a busz­so­főrt szi­dal­maz­ta, majd menet köz­ben a sofőr mellé lépett, neki­tá­masz­ko­dott a szél­vé­dő­nek és foly­tat­ta a szit­ko­zó­dást. A sofőr ekkor meg­állt és fel­szó­lí­tot­ta, hogy üljön le, mert a bal­eset­ve­szély miatt így nem utaz­hat, mire a vád­lott a jár­vány­hely­zet­ben a sofőr mellé kife­szí­tett védő­sza­la­got letép­te, ököl­lel arcul ütöt­te az autó­busz­ve­ze­tőt, majd a buszon lévő sze­me­test is hoz­zá­vág­ta. Ezután leszállt ugyan a járat­ról, ám az álló buszt még ütöt­te, rúgta, kavi­csok­kal meg­do­bál­ta, ami­vel közel 30 000 forin­tos kárt oko­zott a járműben. 

A garáz­da­ság miatt koráb­ban már több­ször elítélt és két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt álló fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a fel­füg­gesz­tett szabadságvesztés-büntetések utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.