Főoldal » Archív » Vádemelés az ál-hitelügyintéző ellen

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 41 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat azzal a 36 éves domo­nyi fér­fi­val szem­ben, aki 2012. év első felé­ben fede­zet nél­kü­li hitel hamis ígé­re­té­vel 41 sér­tet­tet csa­pott be.

A vád­lott 2012 feb­ru­ár­já­ban az inter­ne­ten, több apró­hir­de­té­si olda­lon fede­zet nél­kü­li, gyors sze­mé­lyi, banki hitelt ígért akár bár lis­tás sze­mé­lyek részé­re is. A vád­lott­nak való­já­ban az volt a célja, hogy a hir­de­tés­re jelent­ke­zők­től a hitel­köz­ve­tí­tés lát­sza­tát kelt­ve, őket meg­té­veszt­ve, valót­lan indo­kok­kal, csa­lárd módon pénzt sze­rez­zen. A vád­lott a hir­de­té­sé­re jelent­ke­zők­nek azt állí­tot­ta, hogy a hitelt folyó­sí­tó pénz­in­té­zet felé a fize­té­si képes­ség és a tör­lesz­té­si haj­lan­dó­ság bizo­nyí­tá­sá­ra 1-2 havi tör­lesz­tő­rész­le­tet a hitel folyó­sí­tá­sa előtt ki kell fizet­ni, ame­lyet a saját folyó­szám­lá­já­ra kért átutal­ni, illet­ve néhány eset­ben a sér­tet­tek­től erre a szám­lá­ra köz­jegy­zői vagy egyéb díj­ként meg­je­lölt össze­gek átuta­lá­sát is kérte. A vád­lott több eset­ben, hogy a hitel­köz­ve­tí­tés lát­sza­tát fenn­tart­sa a sér­tet­tek­nek egy kül­föl­di pénz­ügyi intéz­mény nevét, fej­lé­cét tar­tal­ma­zó valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat is kül­dött, a vád­lott azon­ban való­já­ban sem ezzel, sem más pénz­in­té­zet­tel nem állt hitel­ügy­in­té­zői vagy mun­ka­vál­la­lói kap­cso­lat­ban. Cse­lek­mé­nyé­vel az egyes sér­tet­tek részé­re 15.000.-Ft-tól 104.000.-Ft-ig ter­je­dő kárt oko­zott, az oko­zott kár mind­össze­sen 1,7 M Ft.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit 10 rend­be­li kisebb kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, 31 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel, vala­mint hat rend­be­li hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó hal­ma­za­ti bün­te­té­si tétel­ke­ret négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, köte­lez­ze őt a pol­gá­ri jogi igényt beje­len­tő sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, 350.000.-Ft ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást, vala­mint köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több, mint 110.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az eljá­rás a Gyu­lai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.