Főoldal » Archív » Vádemelés az áldozatát gépkocsija csomagtartójában rejtegető férfi ellen - FOTÓKKAL

Élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést kért az ügyész­ség arra a fér­fi­ra, aki a vád­irat sze­rint előbb meg­ölt egy pros­ti­tu­ál­tat, és elvet­te a pén­zét, majd pár nap múlva egy butik eladó­ját sebe­sí­tet­te meg életveszélyesen.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó vád­lott 2017 ele­jén elve­szí­tet­te a mun­ká­ját, ezért anya­gi gond­jai vol­tak. Mind­ezt tit­kol­ta a vele élő édes­ap­ja elől, sőt napon­ta elin­dult ott­hon­ról, mint­ha mun­ká­ba menne. Ilyen­kor a megyé­ben autó­zott, gép­ko­csi­já­ban olvas­ga­tott, és több pros­ti­tu­ált szol­gál­ta­tá­sát is igény­be vette.

2018. novem­ber 16-án az egyik kis­vár­dai áru­ház par­ko­ló­já­ban fel­aján­lot­ta a vád­lott­nak szol­gál­ta­tá­sa­it az ott pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó sér­tett. Gép­ko­csi­val egy köze­li föld­út­ra men­tek, ahol a szol­gál­ta­tás köz­ben isme­ret­len okból vita támadt a vád­lott és a sér­tett között. A férfi a gép­ko­csi­ja ajta­já­ban tárolt, húsz cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kony­ha­kést magá­hoz vette, és azzal több­ször mell­ka­son és fejen szúr­ta a nőt, aki a hely­szí­nen elhunyt. A vád­lott ezután elvet­te a sér­tett pén­zét, majd a holt­tes­tet fóli­á­ba cso­ma­gol­ta, a gép­ko­csi­ja cso­mag­tar­tó­já­ba tette. A rend­őr­ség tíz nap múlva talál­ta meg a holt­tes­tet a csomagtartóban.

A vád­lott 2018. novem­ber 22-én, dél­ben, az egyik nyír­egy­há­zi ruhá­za­ti butik­hoz ment azért, hogy pénzt sze­rez­zen. Vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lelt, így érte el, hogy a bolt­ban eladó­ként dol­go­zó nő a pénz­tár­gép­be beüs­se a ter­mé­kek árát. Eköz­ben a sér­tett­hez lépett, és a magá­val vitt, enge­dély nél­kül tar­tott pisz­to­lyá­val leütöt­te a nőt, aki a föld­re esett. A vád­lott ráült a fekvő sér­tett­re, a pisz­tolyt pedig a fejé­hez szo­rí­tot­ta. Ezután elő­vet­te a koráb­ban is hasz­nált kését, amellyel több­ször meg­szúr­ta a sér­tett hasát, comb­ját. Ekkor ért a bolt elé egy férfi, aki a kira­ka­tot verve elri­asz­tot­ta a vád­lot­tat, így érté­kek nél­kül távo­zott a hely­szín­ről. Az eladó­nő éle­tét csak a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg, sérü­lé­sei így is két hónap alatt gyógyultak.

A vád­lot­tat a rend­őrök más­nap a laká­sán fog­ták el, őri­zet­be vet­ték, azóta is letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés, kifosz­tás és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy leg­ko­ráb­ban har­minc­öt év múlva vizs­gál­ja meg a bíró­ság azt, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátható-e.

A mel­lé­kelt fotó­kon a vád­lott által hasz­nált kés és pisz­toly látható: