Főoldal » Archív » Vádemelés az Andrássy út 3. szám alatti ingatlan eladásának ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a teréz­vá­ro­si ingat­lan érté­ke­sí­té­sé­nek ügyé­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt össze­sen 14 sze­méllyel – köz­tük 13 önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vel, vala­mint az akko­ri aljegy­ző­vel - szem­ben emelt vádat. A vád­lot­tak azzal, hogy az And­rássy út 3. szám alat­ti ingat­lan elide­ge­ní­té­sé­re vonat­ko­zó elő­ter­jesz­tést a képviselő-testület tag­ja­ként, vagyon­ke­ze­lői jog­kör­ben meg­sza­vaz­ták, meg­szeg­ték az önkor­mány­za­ti vagyon­gaz­dál­ko­dá­sá­ra vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­ket, így köz­re­mű­köd­tek abban, hogy az önkor­mány­zat a - bér­lők által lakot­tan is - 902 mil­lió forint érté­kű ingat­la­nát 328 mil­lió forin­tért érté­ke­sít­se a véte­li aján­la­tot benyúj­tó  kft részére.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés az And­rássy út 3. szám alat­ti ingat­lan eladá­sá­nak ügyében