Főoldal » Archív » Vádemelés az autópálya építéssel is foglalkozó szegedi cég csődjével összefüggésben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik töb­bek között fő tevé­keny­sé­gét tekint­ve útépí­tés­sel, víz­épí­té­si léte­sít­mé­nyek kivi­te­le­zé­sé­vel és magas­épí­tés­sel is fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság igaz­ga­tó­sá­gi tag­ja­i­ként követ­tek el bűn­cse­lek­ményt.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye