Főoldal » Hírek » Vádemelés az autóúton büntetőfékező sofőr ellen - videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés az elő­zést köve­tő­en szán­dé­ko­san féke­ző 30 éves férfi ellen, aki ezt köve­tő­en még veszé­lyes közel­ség­ben is követ­te a sértettet 

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 30 éves ter­helt 2021 máju­sá­ban köz­le­ke­dett az M85-ös autó­úton. Meg­előz­te a sér­tett által veze­tett jár­mű­vet, azon­ban túl hir­te­len tért vissza elé, ezért a sér­tett a ref­lek­tor fel­vil­lan­tá­sá­val fejez­te ki nemtetszését.

Ezen a ter­helt hábo­ro­dott fel, és hir­te­len féke­zett a sér­tett előtt, majd gya­kor­la­ti­lag lépés­ben haladt előt­te. A manő­ver miatt a sér­tett is hir­te­len féke­zés­re kény­sze­rült, majd végül kike­rül­te az előt­te nagyon las­san hala­dó ter­hel­tet. Ezután a vád­lott követ­ni kezd­te a sér­tett jár­mű­vét, úgy hogy veszé­lye­sen közel haladt hozzá, ezzel veszé­lyez­tet­ve és meg­ré­mít­ve a sér­tet­tet és két uta­sát. A veszé­lyes hely­zet végül a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon ért véget, ahova a sér­tett haj­tott fel­je­len­tést tenni, nyo­má­ban az elkövetővel.

A vád­lott ellen az ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az elkö­ve­tőt a bíró­ság tilt­sa el a járművezetéstől.

A nyo­mo­zás során a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A bűn­cse­lek­mény­ről készült kame­ra­fel­vé­tel itt tekint­he­tő meghttps://www.facebook.com/watch/?v=737012527203106