Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az ebtartás szabályainak megsértése miatt maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést okozó kutya gazdájával szemben - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­vel szem­ben, aki­nek a kutyá­ja az ebtar­tás sza­bá­lya­i­nak meg­sér­té­se miatt meg­ha­ra­pott egy gyer­me­ket és neki mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lést okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. év ele­jén egy orszá­gos ala­pít­vány­tól ide­ig­le­ne­sen befo­ga­dott egy kutyát. A befo­ga­dás­ról készült nyi­lat­ko­zat­ban sze­re­pelt, hogy a kutya már koráb­ban is meg­ha­ra­pott vala­kit és emi­att eljá­rás volt folya­mat­ban. A helyi járá­si hiva­tal idén ápri­lis­ban hatá­ro­zat­tal arról érte­sí­tet­te a vád­lot­tat, hogy a kutyá­val kap­cso­la­tos veszé­lyes ebbé nyil­vá­ní­tá­si eljá­rást meg­szün­tet­te, de a hiva­tal elő­ír­ta, hogy a kutya köz­te­rü­let­re szö­kést meg­aka­dá­lyo­zó hám­mal, póráz­zal vihe­tő és olyan sze­mély vezet­he­ti, aki szük­ség ese­tén meg tudja fékezni.

A vád­lott ingat­la­ná­ba ezt köve­tő­en ment el szü­le­i­vel a gyer­mek sér­tett és amíg szü­lei beszél­get­tek ő legug­gol­va kavi­csok­kal ját­szott. Eköz­ben a kutya sza­ba­don jár­kált közöt­tük. Az egyik pil­la­nat­ban a kutya a sér­tett bal fülé­hez kapott és kiha­ra­pott belő­le egy kis dara­bot. A vád­lott ezt meg­lát­ta és ellök­te a kutyát, de az ismét a sér­tett felé hara­pott, akit ekkor már az édes­any­ja felkapott.

A sér­tett bal fül­cim­pá­já­ból kiha­ra­pott részt vissza kel­lett varr­ni. A sér­tett sérü­lé­se 8 napon túl, 4 hét alatt gyógyult.

A vád­lot­tat az ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés­sel vádol­ja, mert tudta, hogy a kutya koráb­ban már meg­tá­ma­dott egy embert és hanyag­ság­ból nem gon­dos­ko­dott arról, hogy pórá­zon tart­sa vagy elzár­ja. A vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te azt az ebtar­tá­si sza­bályt, mely sze­rint álla­tot úgy kell tar­ta­ni, hogy az ne veszé­lyez­tes­se az ember biztonságát.

Vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

S z e g e d, 2016. októ­ber 18.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

2016-10-18_csongrad