Főoldal » Archív » Vádemelés az édesanyját bántalmazó makói férfivel szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­vel szem­ben aki saját édes­any­já­nak oko­zott 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket.

A vád­irat sze­rint vád­lott 2015. augusz­tus 19. nap­ján a reg­ge­li órák­ban a makói közös ingat­la­nuk udva­rán rövid szó­vál­tást köve­tő­en meg­rúg­ta a vele együtt élő idős­ko­rú édes­any­ját. Sér­tett a rúgás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, tekin­tet­tel arra, hogy a keze több helyen eltört, mely­nek gyógy­tar­ta­ma mint­egy 4 hét. Sér­tett az idős korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­nek minő­sül.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

Vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

S z e g e d, 2016. szep­tem­ber 28.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye