Főoldal » Hírek » Vádemelés az édesanyját, nagymamáját is bántalmazó férfi ellen - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen, aki 2020 decem­be­ré­ben édes­any­ját és nagy­ma­má­ját is bán­tal­maz­ta egy csa­lá­di vesze­ke­dés során

Az ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 23 éves férfi édes­any­já­val és húgá­val élt egy Csor­na mel­let­ti tele­pü­lé­sen. 2020 decem­be­ré­ben egy csa­lá­di vesze­ke­dés alkal­má­val a ter­helt meg­ra­gad­ta 46 éves édes­any­ja keze­it és neki­szo­rí­tot­ta a bútoroknak.

Az anya ezért tele­fo­non segít­sé­gül hívta a közel­ben lakó 69 éves édes­any­ját, az elkö­ve­tő nagy­ma­má­ját. A hölgy meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en szá­mon kérte uno­ká­ja visel­ke­dé­sét, ami­ért is a vád­lott a keze­i­nél fogva őt is ellökte.

Mikor ezt az édes­anya nehez­mé­nyez­te, a fel­dúlt fiú felé­je indult, de ekkor a nagy­ma­ma közé­jük állt, és leke­vert egy pofont a ter­helt­nek. A fia­tal­em­ber ezen úgy fel­ide­ge­se­dett, hogy meg­ra­gad­ta nagy­ma­má­ja keze­it és őt egy alka­lom­mal arcon fejel­te, ami­től az idős hölgy orra eltört.

A bán­tal­ma­zás során az édes­anya nem szen­ve­dett sérülést.

A ter­hel­tet súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség. Vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.