Főoldal » Archív » Vádemelés az édesapját megölő kóros elmeállapotú férfi ügyében -VIDEÓVAL

Ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a tor­nyos­pál­cai fér­fit, aki idén janu­ár­ban több kés­szú­rás­sal meg­öl­te az édes­ap­ját, azon­ban kóros elme­ál­la­po­ta miatt nem büntethető.

A vád­irat sze­rint a 30-as éve­i­ben járó férfi kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét már 2004-ben elren­del­te a bíró­ság, ami­kor a barát­nő­jét ölte meg külö­nös kegyet­len­ség­gel. A kény­szer­gyógy­ke­ze­lést egy zárt inté­zet­ben haj­tot­ták végre a fővá­ros­ban. Ez 2008 máju­sá­ig tar­tott, ekkor a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la meg­szün­tet­te azt, és a fér­fit az ott­ho­ná­ba bocsátották.

Ezt köve­tő­en a vád­lott az édes­ap­já­val és az édes­any­já­val élt közös ház­tar­tás­ban a tor­nyos­pál­cai házuk­ban, és a csa­lá­di gaz­da­ság­ban dol­go­zott. Elme­be­teg­sé­ge már 2002. óta fenn­állt, rend­sze­re­sen gyógy­sze­re­ket kel­lett szed­nie emi­att. A vád­lott azon­ban 2018 janu­ár­já­ban önké­nye­sen csök­ken­tet­te, majd abba­hagy­ta a gyógy­sze­rek besze­dé­sét, ami­től a men­tá­lis álla­po­ta leromlott.

2018. janu­ár 20. nap­ján reg­gel a vád­lott mun­ká­so­kat szál­lí­tott a csa­lád gyü­möl­csö­sé­be, majd haza­ér­ve azt látta, hogy az édes­ap­ja – mivel nem érez­te jól magát – a háló­szo­bá­ban az ágyon fek­szik. A vád­lott magá­hoz vett egy 19 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, majd min­den­fé­le elő­ze­tes vita nél­kül az ágyon fekvő édes­ap­já­ra támadt. Az idős férfi tes­tén össze­sen 33 sérü­lést oko­zott a kés­sel, ami­től a sér­tett a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott. A sér­tett sérü­lé­sei olyan súlyo­sak vol­tak, hogy az éle­tét a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás sem ment­het­te volna meg.

A vád­lott ezt köve­tő­en az udva­ron tar­tóz­ko­dó édes­any­já­nak elmond­ta, hogy mit tett, majd meg­vár­ta a rendőröket.

A vád­lott jelen­leg is elme­be­teg­ség­ben szen­ved, ezért kép­te­len volt arra, hogy fel­is­mer­je  cse­lek­mé­nyé­nek a követ­kez­mé­nye­it, vagy a fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő maga­tar­tást tanú­sít­son. Tar­ta­ni lehet attól, hogy meg­fe­le­lő gyógy­ke­ze­lés hiá­nyá­ban hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el újra.

Az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, de mivel kóros elme­ál­la­po­ta miatt nem bün­tet­he­tő, az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ment­se fel a vád­lot­tat, és egy­ide­jű­leg ren­del­je el a kényszergyógykezelését.

A vád­lott jelen­leg nincs sza­bad­lá­bon, hanem elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.

A rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó fel­vé­tel és fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-tornyospalcan-frissitve#4