Főoldal » Archív » Vádemelés az élettársát bántalmazó férfi ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több vád­ira­tot nyúj­tott be egy kővá­gó­sző­lő­si férfi ellen, aki élet­tár­sát folya­ma­to­san bántalmazta.

A férfi 2018 feb­ru­ár­já­ban Kővá­gó­sző­lő­sön, az utcán szó­vál­tás­ba került élet­tár­sá­val és annak édes­any­já­val. A férfi folya­ma­to­san kia­bált, szi­dal­maz­ta élet­tár­sát, majd két alka­lom­mal ököl­lel fejen ütöt­te. Ezt köve­tő­en tás­ká­já­nál és ruhá­já­nál fogva rán­gat­ta, a föl­dön húzta.

2018 máju­sá­ban a vád­lott élet­tár­sá­val Pécsett, az urán­vá­ro­si busz­pá­lya­ud­va­ron szó­lal­ko­zott össze, majd ismé­tel­ten han­go­san szid­ta, és leg­alább öt alka­lom­mal ököl­lel fejen ütöt­te. A vád­lott olyan erő­vel ütöt­te arcon tár­sát, hogy a sér­tett feje az egyik ütés követ­kez­té­ben neki­ütő­dött a busz­meg­ál­ló váró­já­nak olda­lá­hoz. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az élet­társ szája felrepedt.

Az élet­társ a sérü­lé­sek elle­né­re a vád­lot­tal szem­ben magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a garáz­da­ság vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.