Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az élettársát bántalmazó volt rendőrrel szemben

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt azzal, a vád­be­li idő­ben hiva­tá­sos rend­őr­ként dol­go­zó 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki élet­tár­sát kap­cso­la­tuk fenn­ál­lá­sa alatt rend­sze­re­sen verte.

A vád­lott 2014. novem­be­ré­ben mun­ká­ja kap­csán ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, egy 38 éves nővel, aki­vel 2015. nya­rá­tól közös lakást bérel­tek Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban. Az össze­köl­tö­zést köve­tő­en a férfi egyre gyak­rab­ban nézett a pohár fene­ké­re, fél­té­keny­sé­ge egyre inkább fel­szín­re tört, párja min­den lépé­sét irá­nyí­ta­ni, ellen­őriz­ni akar­ta. Az élet­tár­sak között egy idő után min­den­na­pos­sá vál­tak a vesze­ke­dé­sek, melyek alkal­má­val a vád­lott a sér­tet­tet durva, meg­alá­zó szi­dal­mak kísé­re­té­ben rend­sze­re­sen bántalmazta.

A pár­kap­cso­lat­nak a 2016. ápri­lis 28. nap­ján késő este tör­tén­tek vetet­tek véget, mikor is a vád­lott ittas álla­pot­ban haza­tér­ve egy vita hevé­ben úgy össze­rug­dos­ta a nőt, hogy két bor­dá­ja eltört és a tüde­je is meg­sé­rült. A sér­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban került kór­ház­ba, a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő, hogy álla­po­ta sta­bi­li­zá­ló­dott és később tel­je­sen felépült.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban, a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Tör­vény­szék­nek. A vád­lott – aki­nek rend­őr­sé­gi szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyát őri­zet­be véte­le nap­ján parancs­no­ka meg­szün­tet­te – elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság döntését.