Főoldal » Hírek » Vádemelés az élettársát hason szúró nővel szemben - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a 32 éves nővel szem­ben, aki 2021 már­ci­u­sá­ban kony­ha­kés­sel szúr­ta hasba élet­tár­sát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és élet­tár­sa Litér mel­lett, egy plé­dek­ből és nylon­ból össze­tá­kolt sátor­ban lakott. Mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, mun­ká­val, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, ide­jük nagy részét a mint­egy kilenc négy­zet­mé­te­res bódé­ban töl­töt­ték.

2021. már­ci­us 11-én mind­ket­ten nagy mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Az ittas sér­tett pedig köte­ked­ni kez­dett a szin­tén ittas élet­tár­sá­val, sza­pul­ta a nőt, majd annak vissza­szó­lá­sai miatt meg is pofoz­ta. Az élet­tár­sak köte­ke­dé­se esté­re vesze­ke­dés­be tor­kol­lott, mely­nek során a férfi meg­jegy­zé­se­ket tett a nő koráb­bi kap­cso­la­ta­i­ra, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó­i­ra is.

A lefek­vés­hez készü­lő­dő vád­lott, meg­elé­gel­ve az ágy­ban fekvő élet­tár­sá­nak sér­te­ge­té­se­it, az ágy szé­lén ülve ide­ges­sé­gé­ben fel­ka­pott egy tőle kar­nyúj­tás­nyi­ra lévő kony­ha­kést, és ugyan­azon len­dü­let­tel hason szúr­ta vele a sér­tet­tet.

A nő a tet­té­nek követ­kez­mé­nye­it látva pánik­ba esett és sírva fakadt, majd a férfi mobil­te­le­fon­já­ról fel­hív­ta a segély­hí­vót, és segít­sé­get kért.

A vád­lott a szú­rás­sal élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő sérü­lést oko­zott, amely szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a sér­tett halá­lá­hoz is vezet­he­tett volna. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ről dön­te­ni hiva­tott Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek.