Főoldal » Hírek » Vádemelés az élettársát újra életveszélyesen bántalmazó férfi ellen - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Koráb­bi ügyé­ben meg­szün­tet­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság, ezután után ismét úgy bán­tal­maz­ta élet­tár­sát a vád­lott, hogy a nő élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ezért most újabb vád­eme­lés tör­tént a férfi ellen.

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség még 2019 nya­rán nyúj­tott be vád­ira­tot egy sza­bol­csi tele­pü­lé­sen élő férfi ellen, aki akkor élet­ve­szé­lye­sen meg­ver­te az élet­tár­sát. Ebben az ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt a férfi, azon­ban a bíró­ság 2019. decem­ber 11-én sza­bad­láb­ra helyez­te. A férfi ezután kibé­kült az élet­tár­sá­val, újra együtt éltek, de a bán­tal­ma­zá­sok nem szűn­tek meg, hóna­po­kon át rend­sze­re­sen verte a nőt, lelki ter­ror­ban tartotta.

 A vád sze­rint a bán­tal­ma­zá­sok 2020. május köze­pén csú­cso­sod­tak ki, ami­kor is a férfi egyik nap ittas álla­pot­ban fel­po­foz­ta a nőt. Két nap­pal később a nő tele­fo­non men­tőt akart hívni a részeg­ség­től össze­eső vád­lott­hoz, de ezt a férfi meg­aka­dá­lyoz­ta. A nő félel­mé­ben a rend­őrö­ket érte­sí­tet­te, de a hely­szín­re érke­ző jár­őrök­nek azt mond­ta, hogy őt csu­pán fenye­get­te a vád­lott, de nem bán­tot­ta. Erre a jár­őrök figyel­mez­tet­ték a vád­lot­tat, majd elhagy­ták az ingat­lant. Ugyan­ezen éjsza­ka a vád­lott ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tett fejét és hátát, a bán­tal­ma­zást éjjel 11 óráig foly­tat­ta. A sér­tett a haj­na­li órák­ban rosszul érez­te magát, ezért kihív­ta a rend­őr­sé­get, majd a men­tők őt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A nő kopo­nyá­ján olyan súlyos sérü­lé­sek kelet­kez­tek, ame­lyek élet­ve­szé­lyes álla­po­tot okoz­tak. Sérü­lé­sei három hét alatt gyó­gyul­tak meg. A fér­fit a rend­őrök azon­nal őri­zet­be vet­ték, az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra pedig a bíró­ság le is tartóztatta.

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség ismét élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a vád­lot­tat, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel is, hiszen hóna­po­kon át köve­tett el könnyű testi sér­tést is az élet­tár­sa sérelmére.

 Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tesz és nem ragasz­ko­dik a tár­gya­lás meg­tar­tá­sá­hoz, az ügyész­ség sze­rint hét év hat hónap bör­tön­bün­te­tés­re kel­le­ne ítélni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.