Főoldal » Archív » Vádemelés az életveszélyes sérülést okozó biztonsági őrrel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki egy móra­hal­mi szó­ra­ko­zó­hely biz­ton­sá­gi őre­ként oko­zott élet­ve­szé­lyes sérüléseket.

A vád­irat sze­rint a sér­tett ita­lo­zást köve­tő­en, bará­ti tár­sa­sá­gá­val jelent meg az egyik móra­hal­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen 2017. janu­ár 20. nap­ján éjfélt rövid­del meg­elő­ző­en. A férfi magá­val vitt egy fel­bon­tott üveg italt, amit a szó­ra­ko­zó­hely tera­szán, annak bejá­ra­tá­nál helye­zett el.

A terasz egy részét jég borí­tot­ta a hideg idő­já­rás miatt, ugyan­ak­kor a bejá­rat előt­ti sza­kasz le volt takarítva.

A szó­ra­ko­zó­he­lyen a rend fenn­tar­tá­sá­val meg­bí­zott vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel a tera­szon hagyott ital miatt. A vita idő­pont­já­ban a sér­tett súlyos fok­ban ittas volt, ami a moz­gá­sán és a beszé­dén is lát­szott. A vád­lott a szó­vál­tás alatt két alka­lom­mal fejen ütöt­te a sér­tet­tet, aki elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, hát­ra­esett és min­den­fé­le tom­pí­tó moz­du­lat nél­kül a fejét a térkő jég­gel borí­tott részé­be ütötte.

Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek a sér­tett­nél köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nyez­tek. Amennyi­ben isme­rő­sei azon­nal nem hív­nak men­tőt a részé­re, úgy a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.