Főoldal » Archív » Vádemelés az ellenőrökre támadó férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron egy busz­meg­ál­ló­ban az ellen­őrök­re támadt. A vád­lott 2013. júni­us 12-én dél­után Sze­ge­den, a Mars téren levő busz­meg­ál­ló­ban lépett oda az éppen egy utas ellen­őr­zé­sét foly­ta­tó két ellen­őr­höz, és ordít­va szi­dal­maz­ni és becs­mé­rel­ni kezd­te őket. Ezután ököl­lel arcon, ille­tő­leg több­ször test­szer­te meg­ütöt­te az egyik ellen­őrt. A másik ellen­őr igye­ke­zett köz­be­lép­ni, de a vád­lott őt ellök­te és  csak akkor hagyott fel a táma­dás­sal, ami­kor közöl­ték vele, hogy a rend­őr­sé­get hív­ták. Ekkor a férfi mene­kül­ni pró­bált, melyet a sér­tet­tek és az idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző két kol­lé­gá­juk meg­pró­bál­ták meg­aka­dá­lyoz­ni úgy, hogy utána futot­tak. Az üldö­zés során még egy ellen­őrt meg­ütött a mene­kü­lő férfi, akit végül közös erő­vel lefog­tak, majd átad­tak a kiér­ke­ző rendőröknek.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 12 ellen­őrök­re táma­dó férfi