Főoldal » Hírek » Vádemelés az embercsempész ellen - rendőrségi fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki szír állam­pol­gá­ro­kat akart jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba szállítani.

A vád­irat sze­rint a Német­or­szág­ban élő arab férfi 2020. decem­ber 16-án, az álta­la bérelt német honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba Magyar­or­szág terü­le­tén fel­vett 4 fő szír állam­pol­gárt, akik az ország­ba jog­el­le­ne­sen, úti okmá­nyok, illet­ve érvé­nyes beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül érkez­tek. Az elkö­ve­tő szán­dé­ka az volt, hogy a mig­rán­so­kat jog­el­le­ne­sen Auszt­ri­á­ba szállítja.

A Komárom-Esztergom megyei rend­őrök 2020. decem­ber 16-án, 16 óra 55 perc­kor az M1 autó­pá­lya  85. km-szelvényénél ellen­őriz­ték a  sze­mély­gép­ko­csit, abban a 3 fel­nőt­tet és 1 fia­tal­ko­rút találtak.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn, továb­bá amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 5 év kiuta­sí­tás­ra és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarrendeszeti-osszesito-gyor-moson-12 olda­lon tekint­he­tők meg.