Főoldal » Archív » Vádemelés az embercsempész férfival szemben

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy magyar állam­pol­gár­ral szemben.

 A 2016 már­ci­u­sá­tól 2016 máju­sá­ig műkö­dött bűn­szer­ve­zet tag­jai, a bics­kei és a vámos­sza­ba­di mene­kült­tá­bo­rok­ban elhe­lye­zett mig­ráns sze­mé­lye­ket előbb egy buda­pes­ti hotel­be, illet­ve egy szi­get­szent­mik­ló­si ingat­lan­ba, majd azt köve­tő­en Nyugat-Európa álla­ma­i­ba szállították.

A bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­ja biz­to­sí­tot­ta a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­nak a sze­re­pü­kért járó díja­zást, finan­szí­roz­ta az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­jár­mű­vek autó­pá­lya mat­ri­cá­i­nak meg­vá­sár­lá­sát, a gép­jár­mű­vek sofőr­je­it - rész­ben a meg­vá­dolt férfi köz­re­mű­kö­dé­sé­vel -  tele­fo­non irányította.

A meg­vá­dolt férfi tizen­nyolc, a mig­rán­so­kat kül­föld­re jut­ta­tó szál­lí­tás­ban műkö­dött közre, amely­nek során sofőr­ként is fel­ada­tot vál­lalt, köz­re­mű­kö­dé­sé­ért össze­sen leg­alább 750 eurót kapott.

Az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt koráb­ban már elítélt elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra és a bűn­cse­lek­mény­ből eredő vagyon elkob­zá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság jár el.