Főoldal » Archív » Vádemelés az embercsempészekkel szemben

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő iraki és szír elkö­ve­tők­kel szemben.

A vád sze­rint az iraki állam­pol­gár­sá­gú férfi egy isme­ret­len sze­méllyel abban álla­po­dott meg, hogy segít­sé­get nyújt az Euró­pai Unió terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen belé­pő - jel­lem­ző­en iraki és szír - mig­ráns sze­mé­lyek Nyugat-Európába tör­té­nő jog­el­le­nes szállításában.

Az isme­ret­len sze­mély intéz­te a Dél-Európa felől Romá­ni­á­ba érke­ző mig­rán­sok Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő jog­el­le­nes átlép­te­té­sét. A mig­rán­so­kat Romá­ni­á­ból zárt kami­on­nal átszál­lí­tot­ták a magyar-román állam­ha­tá­ron, majd egy előre meg­ha­tá­ro­zott helyen kirak­ták őket.

Az iraki elkö­ve­tő két alka­lom­mal az így átho­zott mig­rán­so­kat Magyar­or­szág terü­le­tén tovább­szál­lí­tot­ta úgy, hogy ehhez Szlo­vá­ki­á­ban sze­mély­gép­ko­csi­kat bérelt.

Az iraki vád­lott az egyik szál­lí­tás­hoz beszer­ve­zett egy továb­bi, isme­ret­len sze­mélyt, majd 2017. augusz­tus 7-én két mig­ráns sze­mélyt vit­tek át Ausztriába.

Ezután,  2017. augusz­tus 23-án, az iraki férfi és a szír állam­pol­gár­sá­gú társa két fő mig­ráns sze­mélyt vet­tek fel a bérelt gép­ko­csi­ba azért, hogy őket ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Szlo­vá­ki­án keresz­tül Német­or­szág­ba szál­lít­sák. A nyo­mo­zó ható­ság az elkö­ve­tő­ket Komá­rom­ban elfogta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint az iraki elkö­ve­tő kiuta­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság jár el.