Főoldal » Archív » Vádemelés az érettségi eredményeket meghamisító nő ellen

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy alber­tirs­ai nő ellen, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban egy kis­kun­fél­egy­há­zi közép­is­ko­lá­ban hamis iga­zo­lás fel­hasz­ná­lá­sá­val akart angol­ból és mate­ma­ti­ká­ból érett­sé­giz­ni.

A vádirat sze­rint a vád­lott 2019 feb­ru­ár­já­ban azért jelent­ke­zett az egyik kis­kun­fél­egy­há­zi középisko­lá­ban, hogy angol és mate­ma­ti­ka tan­tár­gyak­ból érett­sé­gi vizs­gát tegyen. A fia­tal nő egy 2015-ös kel­te­zé­sű törzs­lap­pal pró­bál­ta iga­zol­ni, hogy egy másik tan­in­té­zet­ben magyar nyelv és iro­da­lom­ból, tör­té­ne­lem­ből és bio­ló­gi­á­ból már ered­mé­nyes közép­fo­kú vizs­gát tett.

A benyúj­tott irat – a kiné­ze­te és tar­tal­mi ele­mei miatt – gya­nús lett az isko­la tit­ká­rá­nak, ezért meg­ke­res­ték a doku­men­tu­mot állí­tó­lag kiál­lí­tó isko­lát. A válasz­le­vél­ből kide­rült, hogy az iga­zo­lás hamis: a vád­lott bár való­ban a szó­ban forgó intéz­mény­ben érett­sé­gi­zett, de mate­ma­ti­ka, bio­ló­gia és tör­té­ne­lem tan­tár­gyak­ból elég­te­len osz­tály­za­tot kapott.

A kis­kun­fél­egy­há­zi közép­is­ko­la veze­tő­je fel­je­len­tést tett a vád­lott ellen a rend­őr­sé­gen. A nyo­mo­zás során a vád­lott beis­mer­te, hogy a köz­ok­irat­nak minő­sü­lő ere­de­ti törzs­lap­ról készí­tett hami­sít­vány tőle származik. 

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a bűn­cse­lek­mény­hez fel­hasz­nált ira­to­kat is el kell koboz­ni.A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.