Főoldal » Hírek » Vádemelés az erzsébetvárosi késelés ügyében - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt 3 fér­fi­val szem­ben, akik egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen és az utcán garáz­dál­kod­tak, amely során egyi­kük meg­szúrt egy fér­fit a hasán.

A vád­irat sze­rint 2022. janu­ár 8-ról 9-ére vir­ra­dó éjjel, egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen a 3 férfi szó­vál­tás­ba került egy negye­dik fér­fi­val - a sér­tet­tel -, akit a vád­lot­tak a hely elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­tak fel és szi­dal­maz­tak. A sér­tett ennek hatá­sá­ra a szó­ra­ko­zó­hely elha­gyá­sa érde­ké­ben elin­dult fel­fe­lé az utcá­ra kive­ze­tő lép­csőn, ahová a 3 férfi követ­te, kia­bál­tak vele, meg­szur­ká­lás­sal, meg­ve­rés­sel fenye­get­ték. Ekkor a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat a szó­ra­ko­zó­hely­ről kiszo­rí­tot­ta őket. A klub­ból az utcá­ra tör­té­nő kilé­pé­sük után az egyik vád­lott, egy 33 éves férfi egy kés­sel kis-közepes erő­vel hasba szúr­ta sér­tet­tet. Ezután 28 éves társa meg is ütöt­te a meg­tá­ma­dot­tat, miköz­ben a har­ma­dik, 39 éves vád­lott a sér­tet­tel kia­bált, fenye­ge­tő­zött, szi­dal­maz­ta, ezzel báto­rít­va 2 tár­sát. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en a hely­színt elhagy­ták, őket 2 héten belül azo­no­sí­tot­ta és fogta el a rend­őr­ség. A sér­tett a szó­ra­ko­zó­he­lyen kért segít­sé­get, a szú­rás hatá­sá­ra 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 33 éves fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint társ­tet­tes­ként cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, két tár­sát cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, a 28 évest, mint vissza­eső társ­tet­test, a 39 évest, mint több­szö­rös vissza­eső bűn­se­gé­det.

A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban, azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a 28 éves vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa kizárt, mivel a koráb­bi bün­te­té­sé­nek letöl­té­sét nem kezd­te még meg a vád sze­rin­ti újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor.

A vád­lot­tak közül a 33 és a 39 éves jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, 28 éves tár­suk más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

A vide­ón a szó­ra­ko­zó­hely előtt tör­tén­tek egy része lát­ha­tó.