Főoldal » Hírek » Vádemelés az esztergomi sorozattolvajjal szemben – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A  lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki Esz­ter­gom­ban ötször lopott, az egyi­ket tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.

A vád­irat sze­rint a férfi öt lopást köve­tett el Esz­ter­gom­ban.

A férfi 2022. feb­ru­ár 24-éről 25-ére vir­ra­dó­an egy lakás­ba a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón bement, a kony­há­ban a hűtő­szek­rény­ből élel­mi­szert, majd mobil­te­le­font, kész­pénzt, autós­tás­kát a benne lévő ira­tok­kal vett magá­hoz. Az elkö­ve­té­si érték 28.285 forint.

A követ­ke­ző eset­ben 2022. feb­ru­ár 27-ről 28-ára vir­ra­dó­an egy gép­ko­csi­ból mobil­te­le­font, kész­pénzt, rol­lert, lánc­fű­részt, irat­tár­cát, vala­mint a sér­tett ira­ta­it és bank­kár­tyá­it vitte el. Az egyik bank­kár­tyá­val bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­ból össze­sen 98.000 forint kész­pénzt vett fel.

Ezután 2022. feb­ru­ár 28-áról már­ci­us 1-jére vir­ra­dó­an egy gép­ko­csi­ból iga­zol­vány­to­kot és ira­to­kat, bank­kár­tyá­kat és 200.000 forint kész­pénzt vitt el. A lopás­sal oko­zott kár tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült, mert a férfi vala­mennyi érték­tár­gyát a gép­ko­csi­tól mint­egy 100 méter­re eldob­ta, melyet a sér­tett meg­ta­lált.

Kame­ra rög­zí­tet­te azt az ese­tet, ami­kor 2022. már­ci­us 01-jén éjjel egy le nem zárt gép­ko­csi­ból száj­vi­zet, már­kás nap­szem­üve­get, két darab nap­szem­üveg tokot, vala­mint két doboz ciga­ret­tát, továb­bá egy darab bics­kát vitt el, ame­lyek érté­ke össze­sen 62.160 forint.

Utol­já­ra 2022. már­ci­us 02-án az utcán egy nyi­tott teher­gép­ko­csi­ból tár­cát, kész­pénzt, két darab walkie-talkie kézi adó-vevő készü­lé­ket, és bank­kár­tyát vitt el. A férfi a bank­kár­tyá­val bank­jegy­ki­adó auto­ma­tá­ból kész­pénzt akart fel­ven­ni, azon­ban a téve­sen meg­adott PIN kód miatt ez nem sike­rült.  

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 1.285 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze négy sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re.