Főoldal » Archív » Vádemelés az idős, beteg szüleit kirabló szentesi férfival szemben

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki éve­ken keresz­tül bán­tal­maz­ta a szü­le­it pénz remé­nyé­ben.

A férfi közös ház­tar­tás­ban élt Szen­te­sen súlyos beteg édes­any­já­val, vala­mint idős­ko­rú édes­ap­já­val. A férfi meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, szü­lei ala­csony össze­gű nyug­dí­juk­ból tar­tot­ták el őt. A vád­eme­lést meg­elő­ző­en már huza­mo­sabb időn keresz­tül ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tott a vád­lott, amely­hez a szü­lei nem akar­tak neki pénzt adni. A pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a vád­lott 2012. év eleje és 2017. eleje között leg­alább havi rend­sze­res­ség­gel ittas álla­pot­ban meg­fe­nye­get­te szü­le­it azzal, hogy meg­öli, illet­ve forró víz­zel leön­ti őket, amennyi­ben nem adnak neki kész­pénzt. A fenye­ge­té­sen túl­me­nő­en a férfi több eset­ben a pénz­át­adás­ra tör­té­nő kény­sze­rí­tés végett szü­le­it bán­tal­maz­ta, őket meg­rúg­ta és meg­ütöt­te. A fenye­ge­té­sek és az erő­szak hatá­sá­ra a szü­lők alkal­man­ként 20.000.-Ft és 70.000.-Ft közöt­ti össze­ge­ket, mind­össze­sen mint­egy 1.000.000.-Ft-ot adtak át a vád­lott­nak a fenti idő­szak­ban. Elő­for­dult olyan is, hogy a vád­lott édes­ap­ját egy sep­rű­nyél­lel meg­ütöt­te, aki ennek követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló kéz­tö­rést szen­ve­dett.

A vád­lott édes­any­ja az élet­ko­ra, vala­mint egész­ség­ügyi álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­nek minő­sül, míg édes­ap­ja is a kora, ille­tő­leg testi adott­sá­gai foly­tán kor­lá­to­zot­tan volt képes arra, hogy a sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mény során meg­fe­le­lő véde­ke­ző maga­tar­tást tanú­sít­son.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat 2 rend­be­li minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.