Főoldal » Archív » Vádemelés az idős édesanyjára támadó férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sán­dor­fal­vi fér­fi­val szem­ben, aki több alka­lom­mal támadt 75 éves, járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő édes­any­já­ra. A férfi az édes­any­já­val együtt élt a sán­dor­fal­vi ingat­la­nuk­ban, ahol - a rend­sze­res ita­lo­zá­sa miatt - folya­ma­tos volt a nézet­el­té­rés közöt­tük. Ezek­ből adó­dó­an a férfi 2009-től kez­dő­dő­en több­ször bán­tal­maz­ta az édes­any­ját, amely miatt 2011-ben már egy­szer elítél­te őt a bíró­ság. Ennek elle­né­re 2013. októ­ber 23-án meg­is­mét­lő­dött a bán­tal­ma­zás. A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a férfit

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04 04 vád­eme­lés az idős édes­any­já­ra táma­dó fér­fi­vaj szemben