Főoldal » Archív » Vádemelés az idős sértettet az értékeiért megölő vádlottak ellen

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a három pocsa­ji férfi ellen, akik betör­tek a 94 éves asszony házá­ba és őt bru­tá­lis módon megverték.

A vád sze­rint két fel­nőtt­ko­rú és a fia­tal­ko­rú vád­lott köze­li roko­nok, 2019. júli­us 25-én vala­mennyi­en Pocsaj­ban, az idő­sebb vád­lott lakó­he­lyén, sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Késő este a fia­tal­ko­rú vád­lott fel­ve­tet­te, hogy látott a tele­pü­lé­sen egy idős asszonyt, aki arany­gyű­rűt viselt és rávet­te tár­sa­it arra, hogy sze­rez­zék meg a sér­tett gyű­rű­jét és egyéb értéktárgyait.

A vád­lot­tak éjfél körül közö­sen meg­ál­la­pod­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben. Az idő­sebb vád­lott három masz­kot készí­tett, majd magá­hoz vett egy feszí­tő­va­sat és egy pár gumi­kesz­tyűt. 2019. júli­us 26-án, kora haj­nal­ban, meg­je­len­tek a sér­tett házá­nál, a kerí­té­sen mind­hár­man beug­rot­tak az udvar­ra. A köze­li terasz­aj­tón a leen­ge­dett redőnyt kéz­zel fel­tol­ták, majd a terasz­aj­tót közös erő­vel benyom­va beha­tol­tak az épületbe.

A vád­lot­tak a ház vala­mennyi helyi­sé­gé­ben érté­kek után kutat­tak, azon­ban nem talál­tak sem­mit. Rövid idő eltel­té­vel úgy dön­töt­tek, hogy bemen­nek a sér­tett lakó­szo­bá­já­ba, meg­szer­zik a nála lévő arany­gyű­rűt és egyéb érték­tár­gya­kat. Az idős asszony a zajra fel­éb­redt, felé­jük indult, ekkor a fia­tal­ko­rú vád­lott őt ököl­lel a fején meg­ütöt­te, ettől a sér­tett a föld­re rogyott. A fia­tal­ko­rú vád­lott a föl­dön fekvő sér­tet­tet meg­rug­dos­ta, az ujján lévő két arany­gyű­rűt lehúz­ta és eltet­te. A vád­lot­tak a sér­tett szo­bá­ját átku­tat­ták, a fia­tal­ko­rú vád­lott eltet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját a benne lévő 1.500,- Ft-tal. Ezután a vád­lot­tak ész­lel­ték, hogy a sér­tett még élet­ben van, ezért az idő­sebb és a fia­tal­ko­rú vád­lott vissza­ment hozzá, közö­sen tovább ütöt­ték és rug­dos­ták. A vád­lot­tak a betört terasz­aj­tón át távoz­tak az épü­let­ből és elhagy­ták a sér­tett ingatlanát.

A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a 94 éves asszony a fején és a nya­kán szen­ve­dett sérü­lé­se­ket. A sér­tett a gyors és szak­sze­rű egész­ség­ügyi ellá­tás elle­né­re meghalt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és erő­szak­kal, éjjel, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban a két fel­nőtt­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, a fia­tal­ko­rú vád­lott ese­té­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­se és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.