Főoldal » Archív » Vádemelés az idős sértettet becsapó kazincbarcikai férfival szemben

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy nyolc­van­ötö­dik élet­évé­ben járó nőt csa­pott be tűzi­fa vásár­lás ürügyén.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy hir­de­tő­új­ság­ban, álné­ven, apró­hir­de­tést  adott fel, amely sze­rint nyári akció kere­té­ben tűzi­fát árul, köb­mé­te­ren­ként 11.500 forin­tért, ingye­nes kiszállítással.

A hir­de­tés­sel a vád­lott való­di célja az volt, hogy isme­ret­le­nül maradt tár­sa­i­val együtt a hir­de­tés­re jelent­ke­ző vevő­ket becsap­ja, a vevő által meg­ren­delt tűzi­fá­hoz képest jóval keve­sebb mennyi­sé­gű fát szál­lít­sa­nak ki és adja­nak át.

A vád­lott ennek érde­ké­ben Buda­pes­ten, egy autó­köl­csön­ző cég­től kis­te­her­gép­ko­csit bérelt, majd a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sér­tett­nek vál­lal­ta, hogy tizen­két köb­mé­ter akác­fát szál­lít le 170.000 forin­tos vétel­árért. A vád­lott és két isme­ret­len társa 2017 augusz­tu­sá­ban jelen­tek meg a sér­tett csa­nád­pa­lo­tai házá­nál. A vád­lott és tár­sai alig több, mint két köb­mé­ter­nyi, 40.000 forint érté­kű tűzi­fát dobál­tak le a teher­gép­ko­csi­ról. A tűzi­fát szét­te­rí­tet­ték azért, hogy az idős­ko­rú sér­tett azt higgye, a kial­ku­dott tizen­két köb­mé­ter tűzi­fát rakod­ták le.

A cse­lek­mé­nyé­vel a vád­lott a sér­tett­nek mint­egy 130.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat társ­tet­tes­ség­ben, kisebb kárt okozó, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.