Főoldal » Archív » Vádemelés az internetes csaló ellen

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves nő ellen, aki 2015. októ­be­ré­től 2017. ápri­li­sá­ig inter­ne­tes hir­de­té­sek útján 179 embert tévesz­tett meg, és csalt ki tőlük pénzt.

A vád­lott rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, több ter­mé­ket – így külö­nö­sen mobil­te­le­fo­no­kat, ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket, gyer­mek­já­té­ko­kat, vala­mint köl­csön­höz jutá­si lehe­tő­sé­get – hir­de­tett külön­bö­ző köz­is­mert, ilyen cél­lal lét­re­ho­zott inter­ne­tes hon­la­po­kon. A hir­de­té­sek­re össze­sen 179 sér­tett jelent­ke­zett, akik a vád­lott által meg­ha­tá­ro­zot­tak sze­rint, a külön­bö­ző pénz­in­té­ze­tek által veze­tett bank­szám­lá­i­ra előre átutal­ták a meg­ren­delt ter­mé­kek kial­ku­dott - 3.000 forint­tól 36.000 forin­tig ter­je­dő - vételárát.

A vád­lott a vétel­ár kifi­ze­té­sét köve­tő­en, egyet­len alka­lom­mal sem küld­te el a meg­ren­delt ter­mé­ket a sér­tet­tek részé­re, és nekik – négy sér­tett kivé­te­lé­vel - az átutalt vétel­árat sem utal­ta vissza, mind­ez már a hir­de­té­sek fel­adá­sa­kor sem állt szándékában.

Az ügyész­ség a nőt sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.