Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az iskolakerülő gyermek édesanyjával szemben

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség azzal a sze­ge­di nővel szem­ben, aki a ma már 13 éves fiát évek óta nem járat­ja isko­lá­ba. A vád sze­rint az édes­anya - aki egye­dül nevel­te a gyer­me­két - a fiút az isko­la láto­ga­tá­sá­tól huza­mo­sabb időn keresz­tül vissza­tar­tot­ta. A gyer­mek így az első, 2008-2009-es tan­év­ben 600 órát, a követ­ke­ző évek­ben is több száz órát, leg­utol­já­ra a 2013-as tan­év­ben 764 órát hiány­zott iga­zo­lat­la­nul. A kis­ko­rú a sok iga­zo­lat­lan hiány­zás miatt egyik tan­év­ben sem volt osz­tá­lyoz­ha­tó, min­den alka­lom­mal évet kel­lett ismételnie.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - gyer­me­két isko­lá­ba nem jára­tó szülő