Főoldal » Hírek » Vádemelés az ismerőseit átverő nógrádi csaló ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki a vád sze­rint Német­or­szág­ból szár­ma­zó elekt­ro­ni­kai cik­kek beszer­zé­sé­vel hite­get­te falu­be­li isme­rő­se­it, majd az elő­leg­ként átvett össze­ge­ket magá­ra költötte.

A vád sze­rint a férfi tavaly falu­já­ban isme­rő­se­i­nek Német­or­szág­ból olcsón besze­rez­he­tő elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket kínált eladás­ra. Az aján­la­tok után két sér­tett is érdek­lő­dött, mi több, egyi­kük 160.000 Ft, mási­kuk 170.000 Ft elő­le­get át is adott a férfinak.

A vád­lott­nak a ter­mé­kek beszer­zé­se azon­ban egy­ál­ta­lán nem állt szán­dé­ká­ban, így a sér­tet­tek az ígért esz­kö­zök­höz nem jutot­tak hozzá és a pén­zü­ket sem kap­ták vissza, azt ugyan­is a vád­lott saját magá­ra költötte.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű férfi ellen csa­lás miatt emelt vádat, vád­ira­tá­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a sér­tet­tek­nek oko­zott károk megtérítésére.