Főoldal » Hírek » Vádemelés az ismerősét késsel megszurkáló férfi ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat egy 20 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, majd pil­lan­gó­ké­sé­vel meg is sebe­sí­tet­te ismerősét.

A vád sze­rint a férfi 2019 novem­be­ré­ben egy dré­gely­pa­lán­ki ház­ban ita­lo­zott egy fér­fi­val és két nővel. Késő este itta­san szi­dal­maz­ni kezd­te a jelen lévő­ket, mire a másik férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a házat. Ekkor a vád­lott meg­tá­mad­ta őt, és bár az egyik nő közé­jük állt, őt fél­re­lök­te, majd indu­la­to­san meg­lök­te a fér­fit is, aki hanyatt esett.

Ezután a vád­lott a nad­rág­zse­bé­ből elő­vett egy nyolc cen­ti­mé­ter pen­gé­jű, úgy­ne­ve­zett „pil­lan­gó­kést”, és a fekvő férfi fel­ső­tes­te irá­nyá­ba szúró moz­du­la­tot tett. A sér­tett eköz­ben meg­lök­te, így a kés két­szer is a comb­ján sebe­sí­tet­te meg.

A két szú­rás után a vád­lott hát­ra­lé­pett, ezt kihasz­nál­va a sér­tett kiug­rott a ház abla­kán és egy roko­na házá­ba futva talált menedéket.

A szúrt comb­sé­rü­lé­sek nyolc napon belül gyó­gyul­tak, azon­ban a súlyo­sabb sérü­lés elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg is büntetés-végrehajtási inté­zet­ben tar­tóz­ko­dó vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát, vala­mint a 209.000,- forin­tos bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.