Főoldal » Archív » Vádemelés az ismerősét kirabló férfi ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 23 éves bajai férfi ellen, aki 2017. augusz­tus 30-án este Baján meg­ver­te és kira­bol­ta egy ismerősét.

A vád­lott 2017. augusz­tus 30-án este Baján egy élel­mi­szer­üz­let előtt talál­ko­zott egyik isme­rő­sé­vel, egy vas­kú­ti fér­fi­vel. A vád­lott egy koráb­bi üzlet miatt az isme­rős­sel szán­dé­ko­san szó­vál­tás­ba keve­re­dett és min­den ok nél­kül pénzt, 1.500-2.000 forin­tot kez­dett köve­tel­ni tőle.

A sér­tett nem adott pénzt, ezért a vád­lott a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben tenyér­rel meg­lök­te a sér­tet­tet, miköz­ben azzal fenye­get­te, hogy ha nem adja oda a pénzt, akkor el fogja verni. A vád­lott ezután egy­szer ököl­lel állon ütöt­te isme­rő­sét. A sér­tett véde­ke­zés­ként vissza­ütött, de a vád­lott nem adta fel és két­szer a sér­tett felé rúgott.

Az isme­rős meg­pró­bált kitér­ni, hát­rált és közöl­te, hogy nincs nála pénz. A vád­lott ekkor átku­tat­ta az erő­szak hatá­sa alatt lévő sér­tett nad­rág­já­nak zse­be­it, és a jobb első zseb­ből kirán­gat­ta a sér­tett 500 forint érté­kű műbőr pénz­tár­cá­ját. Miu­tán a pénz­tár­cát meg­sze­rez­te, a vád­lott azon­nal átnéz­te, de abban mind­össze 10 forint apró­pénz és a sér­tett ira­tai, bank­kár­tyá­ja volt.

A vád­lott nem fogad­ta el, hogy a pénz­tár­cá­ban nem talált elég pénzt, ezért erő­sza­kos han­gon tovább köve­te­lő­zött. A tár­cát ledob­ta a föld­re és jobb ököl­lel ismét meg­ütöt­te a sér­tett fejét, majd két­szer bal olda­lon bor­da­tá­jé­kon rúgta. Mivel több pénzt nem tudott sze­rez­ni, a vád­lott fel­vet­te a föld­ről a pénz­tár­cát és a hely­színt elhagy­va egy sörö­ző­be ment.

A rend­őrök még aznap, rövid idő­vel a rab­lás után a sörö­ző­ben elfog­ták, majd őri­zet­be vet­ték a vád­lot­tat. Az egyen­ru­há­sok az elra­bolt tár­cát lefog­lal­ták és vissza­ad­ták a sér­tett­nek, így a kár meg­té­rült. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett, külö­nös vissza­eső vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, vele szem­ben az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.