Főoldal » Archív » Vádemelés az ismert budapesti divattervező megölésének ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt az ellen a 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy ismert buda­pes­ti divat­ter­ve­zőt tavaly ápri­lis­ban a saját ott­ho­ná­ban meg­foj­tott, majd elvet­te az érté­ke­it. A vád­irat lénye­ge sze­rint, a sér­tett 2013. ápri­lis 07-én a haj­na­li órák­ban egy tár­sa­sá­gi ese­mény­ről tar­tott haza­fe­lé, ami­kor útköz­ben meg­is­mer­ke­dett a vád­lot­tal. A két férfi együtt ment fel a sér­tett Buda­pest VIII. kerü­le­ti laká­sá­ra, ahol azon­ban vita ala­kult ki köz­tük. A vád­lott a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, majd egy nad­rág­tar­tó­val meg­foj­tot­ta. A férfi ezt köve­tő­en hatá­roz­ta el, hogy magá­val viszi a lakás­ban talál­ha­tó értékeket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés az ismert buda­pes­ti divat­ter­ve­ző meg­ölé­sé­nek ügyében