Főoldal » Archív » Vádemelés az ittas állapotban disco-balesetet okozó bordányi nővel szemben

A vád­lott és uta­sai egy bor­dá­nyi szó­ra­ko­zó hely­ről indul­tak el azután, hogy egész éjjel ita­loz­tak és a vád­lott szer­ve­ze­té­ben 1,4 – 1,7 ezre­lék volt a vér­al­ko­hol szint. Az út 33-as km-szelvényénél egy ket­tős útka­nya­ru­lat­ban a vád­lott mint­egy 115-120 km/h-s sebes­ség­gel előz­te meg az előt­te hala­dó kis­te­her­au­tót, majd ami­kor vissza kívánt térni a saját sáv­já­ba, elvesz­tet­te az ural­mát a gép­jár­mű felett és letért a bal olda­li útpad­ká­ra, végül a bal olda­lon levő levő árok­ba borult. Az autó egyik utasa súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa ese­té­re vele szemben
vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás alkal­ma­zá­sa mellett.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - vád­eme­lés az ittas álla­pot­ban bal­ese­tet okozó bor­dá­nyi nővel szemben