Főoldal » Archív » Vádemelés az ittasan balesetet okozó és utasait cserbenhagyó sükösdi férfi ellen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 32 éves sükös­di férfi ellen, aki 2016. feb­ru­ár 6-án haj­nal­ban az 51-es főúton egy jog­ta­la­nul hasz­nált autó­val része­gen bal­ese­tet oko­zott, majd a hely­szín­ről távoz­va cser­ben­hagy­ta az álta­la szál­lí­tott, sérült utasokat.

A 32 éves vád­lott 2016. feb­ru­ár 6-án, haj­na­li 2 óra 30 perc körü­li idő­ben itta­san veze­tett egy sze­mély­au­tót az 51-es számú főúton, Érsek­csa­nád lakott terü­le­tén kívül. A Baja felől Érsek­csa­nád felé hala­dó vád­lott négy utast – egy nőt és három fér­fit – is szállított.

Egy elő­zés után a vád­lott az ittas­sá­ga miatt túl gyor­san haj­tott és elve­szí­tet­te az ural­mát a jármű felett. Áttért a szem­be­jö­vő sávba és fél fron­tá­li­san neki­üt­kö­zött egy szem­ből jövő pót­ko­csis teher­au­tó­nak, majd az úttest­ről jobb­ra leha­lad­va a part­ol­dal falá­nak ütközött.

A bal­eset­ben az álta­la szál­lí­tott uta­sok közül a nő 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket, míg a három férfi utas 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bal­eset­ben a vád­lott is könnyeb­ben megsérült.

A karam­bol után az ittas vád­lott azon­ban távo­zott a hely­szín­ről anél­kül, hogy a bal­eset­ben meg­sé­rült uta­sa­i­nak segít­sé­get nyúj­tott volna. Ráadá­sul az is kide­rült, hogy a vád­lott az autót egy fér­fi­től javí­tás­ra vette át, és a tulaj­do­nos tudta és bele­egye­zé­se nél­kül, jog­ta­la­nul használta.

A veze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­ző, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott egy fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Őt az ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­tén kívül 4 rend­be­li minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel is vádolja.

Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a fel­füg­gesz­tett bör­tönt is végre kell haj­ta­ni. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 14. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

2016. 10. 14. Bács-Kiskun