Főoldal » Archív » Vádemelés az ittasan halálos balesetet okozó férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki veze­tői enge­dély nél­kül, itta­san vezet­ve okoz­ta utasa halá­lát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. már­ci­us 5-én a déli órák­ban Sán­dor­fal­va bel­te­rü­le­tén itta­san köz­le­ke­dett a volt élet­tár­sa tulaj­do­ná­ban lévő, tőle a bele­egye­zé­se nél­kül elvett sze­mély­gép­ko­csi­val. Vele uta­zott a jobb első ülé­sen a sér­tett is. A vád­lott szer­ve­ze­té­ben ekkor 2,5 ezre­lék vér­al­ko­hol volt. A város bel­te­rü­le­tén egy T-alakú útke­resz­te­ző­dés­be érve ittas­sá­gá­ból ere­dő­en féke­zés és irány­vál­tás nél­kül követ­te az út koráb­bi vonal­ve­ze­té­sét és egye­ne­sen tovább­ha­ladt, átha­lad­va egy füves útpad­kán és bel­víz­el­ve­ze­tő árkon, majd a szem­ben levő ingat­lan utca­fron­ti falá­nak ütkö­zött. A vád­lott és a sér­tett sem kap­csol­ta be a biz­ton­sá­gi övet.

A bal­eset­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en más­nap elha­lá­lo­zott, míg a vád­lott 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott veze­tői enge­déllyel soha nem ren­del­ke­zett, egész­ség­ügyi­leg alkal­mat­lan a jár­mű­ve­ze­tés­re a nála kiala­kult alko­hol­füg­gő­ség miatt.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.