Főoldal » Archív » Vádemelés az ittasan, pszichoaktív szer hatása alatt gázoló férfi ellen- A Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 36 éves vád­lott, aki 2003. óta ren­del­ke­zik jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel, 2019. októ­ber 20-án dél­után a 65-ös számú főúton Kéty lakott terü­le­tén belül vezet­te gép­ko­csi­ját, jó látá­si viszo­nyok között, szá­raz, hibát­lan álla­po­tú asz­falt bur­ko­la­tú úttes­ten. A veze­tés meg­kez­dé­se előtt sze­szes­italt, vala­mint a veze­té­si képes­sé­gé­re szin­tén hát­rá­nyo­san ható új pszi­cho­ak­tív szert fogyasz­tott, így a veze­tés­kor kom­bi­nált, bódult és ittas álla­pot­ban volt.

Ezért, vala­mint az adott útsza­kasz­ra meg­en­ge­dett sebes­ség túl­lé­pé­se miatt egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban lesod­ró­dott a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li útpad­ká­ra, ahon­nan a jár­mű­vét hir­te­len jobb­ra kor­má­nyoz­va sod­ród­va haladt át az úttest mind­két for­gal­mi sáv­ján, majd a jobb olda­li útpad­kán átha­lad­va bal első része az ott lévő kerí­tés lába­za­tá­val ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó meg­pör­dült, és eköz­ben bal hátsó oldal­ré­szé­vel elso­dor­ta a füves útpad­kán füvet nyíró fér­fit, majd az olda­lá­ra dőlve állt meg. Ezt köve­tő­en, mialatt a hely­szín­re érke­zők a sér­tett újra­élesz­té­sét kísé­rel­ték meg, a vád­lott az ott tar­tóz­ko­dók­kal köte­ke­dett, tán­tor­gott, össze­füg­gés­te­le­nül beszélt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott bódult­sá­ga és köze­pes fokú ittas­sá­ga nagy fok­ban kor­lá­toz­ta abban, hogy az autót biz­ton­sá­go­san vezes­se, továb­bá a KRESZ több sza­bá­lyát is meg­szeg­te. E sza­bá­lyok sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki nem áll a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt és szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol; továb­bá a jár­mű­vel az úttes­ten annak menet­irá­nya sze­rin­ti jobb olda­lán, az út- és for­gal­mi viszo­nyok sze­rint lehet­sé­ges mér­ték­ben jobb­ra tart­va kell köz­le­ked­ni.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en 2018. októ­be­ré­ben hamis mun­kál­ta­tói iga­zo­lás­sal kísé­relt meg fel­ven­ni 5 mil­lió forint sze­mé­lyi köl­csönt, továb­bá 2018. decem­be­ré­ben kábí­tó­szert (amfe­ta­mint) és új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tott magá­nál illet­ve fogyasz­tott.

Ezek­re is figye­lem­mel a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től eltil­tá­sát szor­gal­maz­za a Bony­há­di Járás­bí­ró­ság­nál.