Főoldal » Hírek » Vádemelés az ivócimboráját kirabló férfi ellen - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint egy kis Nóg­rád megyei falu­ban leütöt­te és kira­bol­ta ivócimboráját.

A vád sze­rint a két férfi 2021. feb­ru­ár 28-án kora estig együtt ita­lo­zott a vád­lott laká­sán, majd a sér­tett 19 óra után a busz­meg­ál­ló­ba indult. A ter­helt azon­ban rövid idő múlva utána futott, hátul­ról fejen ütöt­te, köz­ben kivet­te a zse­bé­ből a mobil­te­le­fon­ját és a nála lévő pár­száz forin­tot, majd zsák­má­nyá­val elsza­ladt. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fején könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen rab­lás miatt emelt vádat, mely­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a 30.540 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.