Főoldal » Hírek » Vádemelés az óbudai vendégháznál történt emberölés ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ma vádat emelt egy 58 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 decem­be­ré­ben, egy óbu­dai ven­dég­ház egyik laká­sá­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett az ingat­lan üze­mel­te­tő­jé­vel, akit ennek során egy vadász­kés­sel több­ször meg­szúrt. A férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 máju­sá­tól lakott a sér­tett által üze­mel­te­tett, III. kerü­le­ti ven­dég­ház egyik laká­sá­ban, de már a beköl­tö­zé­sé­től kezd­ve vita volt közte és a sér­tett között a lakás­hasz­ná­la­ti díj­jal kapcsolatban.

A felek között a viszony tovább fajult, miu­tán a vád­lott 2021 júni­u­sá­tól már egy­ál­ta­lán nem fizet­te a lakás után a havi hasz­ná­la­ti díjat. A sér­tett az ezt köve­tő hóna­pok­ban leg­alább 6 alka­lom­mal szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tat, hogy - mivel meg­szűnt a lakás­hasz­ná­la­ti joga - a sze­mé­lyes tár­gya­it szál­lít­sa el az ingat­lan­ból, a férfi azon­ban figyel­men kívül hagy­ta eze­ket a fel­szó­lí­tá­so­kat, és 2021 augusz­tu­sá­ban még bir­tok­vé­del­mi eljá­rást is kez­de­mé­nye­zett a sér­tet­tel szemben.

A felek emel­lett köl­csö­nö­sen tet­tek egy­más ellen fel­je­len­tést a rend­őr­sé­gen. A sér­tett ron­gá­lás miatt jelen­tet­te fel a fér­fit, mivel az több­ször is fel­tör­te a ház, vala­mint a lakás bejá­ra­ti ajta­ját, majd ott töl­töt­te az éjsza­kát. A leg­utol­só zár­tö­rés éppen az elkö­ve­tés előt­ti napon történt.

Ilyen előz­mé­nyek után, a sér­tett más­nap, 2021. decem­ber 3-án, az előző napon tör­tént ron­gá­lás miatt újabb fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen. Még ugyan­ezen a napon, este 6 óra körül az elkö­ve­tő újból meg­je­lent a III. kerü­le­ti ingat­lan­nál, ahol egy vadász­kés­sel ismét fel­fe­szí­tet­te előbb a ház, majd pedig a lakás bejá­ra­ti ajta­ját. Ezt ész­lel­ve, a sér­tett tele­fo­non beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, majd ezután fel­ment a lakás­ba, ahol közte és a vád­lott között ismé­tel­ten szó­vál­tás ala­kult ki, ami ezút­tal tett­le­ges­sé­gig fajult. Ennek során a vád­lott elő­ször állon ütöt­te a sér­tet­tet, majd a nála lévő vadász­kés­sel több­ször meg­szúr­ta a véde­kez­ni pró­bá­ló fér­fit a hasán, a vál­lán és a kezén.

Az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 58 éves fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt áll.