Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben – Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség két, uniós és hazai támo­ga­tá­sok­kal vissza­élő ala­pít­vány kép­vi­se­lő­jé­vel szem­ben emelt vádat.

A vád­irat sze­rint két ala­pít­vány kép­vi­se­lő­je meg­szeg­te a támo­ga­tá­si pén­zek­kel kap­cso­la­tos elszá­mo­lá­si köte­le­zett­sé­gét, ami­vel bűn­cse­lek­ményt követ­tek el.

Az egyik, előbb kis­mar­jai majd buda­pes­ti szék­he­lyű ala­pít­ványt 2016 feb­ru­ár­já­ban hoz­ták létre, a vagyon keze­lé­sé­vel meg­bí­zott kurá­to­ra a fia­ta­labb elkö­ve­tő volt. A mási­kat 2016 már­ci­u­sá­ban ala­pí­tot­ták buda­pes­ti szék­hellyel, kép­vi­se­lő­je és kurá­to­ra az idő­sebb vád­lott volt.

Egy uniós támo­ga­tá­si prog­ram kere­té­ben 2017 már­ci­u­sá­ban pályá­za­tot írtak ki, amire az ala­pít­vá­nyok kép­vi­se­le­té­ben mind­két elkö­ve­tő támo­ga­tá­si kérel­met nyúj­tott be. Az ille­té­kes minisz­té­ri­um mind­két kérel­me­ző­nek meg­ítél­te az egyen­ként 450 mil­lió forint, nagy rész­ben uniós, rész­ben hazai for­rás­ból szár­ma­zó, vissza nem térí­ten­dő támogatást.

A támo­ga­tá­si szer­ző­dés­ben a fia­ta­labb elkö­ve­tő az ala­pít­vány nevé­ben vál­lal­ta, hogy külön­bö­ző régi­ók­ban, össze­sen 469 tele­pü­lé­sen külön­bö­ző sza­bad­idős prog­ra­mo­kat szer­vez, össze­sen 22 000 lakos­nak. A másik ala­pít­vány kép­vi­se­lő­je arra vál­lalt köte­le­zett­sé­get, hogy össze­sen 372 tele­pü­lé­sen szer­vez sza­bad­idős sportprogramokat.

Az ille­té­kes minisz­té­ri­um 2018-ban mind­két szer­ve­zet­nek kiutal­ta a támo­ga­tá­si összeg felét, egyen­ként 225 mil­lió forin­tot. A kurá­to­rok a támo­ga­tás egy részét fel­vet­ték, majd több­ször is elszá­mo­lá­si és kifi­ze­té­si kérel­met nyúj­tot­tak be, melye­ket a támo­ga­tó szerv mind­két ala­pít­vány ese­té­ben eluta­sí­tott, mert a fel­hasz­ná­lás­ról szóló kérel­mek nem felel­tek meg a szer­ző­dés­nek és a jogszabályoknak.

A támo­ga­tó köz­ben mind­két szer­ve­zet­tel szem­ben sza­bály­ta­lan­sá­gi eljá­rást indí­tott, melyek­ben meg­ál­la­pí­tot­ták a szer­ző­dés­sze­gést, és eláll­tak a támo­ga­tá­si szer­ző­dés­től. Emi­att a prog­ra­mo­kat már nem kel­lett meg­va­ló­sí­ta­ni­uk, de az ala­pít­vá­nyok kép­vi­se­lő­it a már kiutalt támo­ga­tá­si össze­gek vissza­fi­ze­té­sé­re kötelezték.

A nyo­mo­zás során fel­tár­ták, hogy a két ala­pít­vány kép­vi­se­lő­je nem tett ele­get a pályá­za­ti kiírás­ban fog­lalt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­sé­gé­nek és a folyó­sí­tott támo­ga­tás jog­sze­rű fel­hasz­ná­lá­sát sem igazolták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők­kel szem­ben költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­köz­zel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a két nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el őket attól, hogy civil szer­ve­zet­nek tiszt­ség­vi­se­lői legyenek.

A Leg­főbb Ügyész­ség és az OLAF hosszabb ideje ered­mé­nye­sen együtt­mű­kö­dik, mely­ről továb­bi infor­má­ci­ók itt tekint­he­tők meg: https://ugyeszseg.hu/hogyan-mukodik-egyutt-az-olaf-es-a-magyar-ugyeszseg/