Főoldal » Archív » Vádemelés az ország takarékszövetkezeteit végig rabló férfi ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fegy­ve­re­sen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a 38 éves balas­sa­gyar­ma­ti fér­fi­val szem­ben, aki 2007 és 2014. novem­be­re között össze­sen 47 hely­szí­nen  köve­tett el több­sé­gé­ben fegy­ve­res rab­lá­so­kat az országban.

A vád­lott ere­de­ti célja az volt, hogy első­sor­ban taka­rék­szö­vet­ke­ze­ti fió­kok, gyógy­szer­tá­rak, kisebb élel­mi­szer üzle­tek ellen vég­re­haj­tott rab­ló­tá­ma­dá­sa­i­ból szár­ma­zó pénzt vál­lal­ko­zás­ba fek­te­ti be, ám a későb­bi­ek során a rab­lá­sok­ból maga és csa­lád­ja rend­sze­res meg­él­he­té­sét fedez­te és tar­to­zá­sa­it fizette.

A férfi cél­pont­jai főleg Buda­pes­ten, de szin­te min­den megye­szék­he­lyen, így Deb­re­cen­ben, Nyír­egy­há­zán, Veszp­rém­ben, Győr­ben, Kapos­vá­ron, Kecs­ke­mé­ten, Sze­ge­den, Tata­bá­nyán, Pécsett, Eger­ben, Szol­no­kon, Mis­kol­con voltak.

Az elkö­ve­tő­re jel­lem­ző volt, hogy az ország­ban kivá­lasz­tott rab­lás hely­szí­nét ele­in­te város­tér­ké­pek, illet­ve inter­ne­tes kere­sők segít­sé­gé­vel fel­tér­ké­pez­te, majd kb. egy hét­tel a ter­ve­zett rab­lás elkö­ve­té­se előtt hely­szí­ni terep­szem­lét is tartott.

Kez­de­tek­ben a vád­lott a rab­lá­sok­hoz egy – lőfegy­ver­nek nem minő­sü­lő -  gumi­lö­ve­dé­kes for­gó­tá­ras pisz­tolyt hasz­nált, majd a későb­bi­ek során egy buda­pes­ti IX. kerü­le­ti bank­fi­ók  biz­ton­sá­gi őré­től meg­szer­zett 9 mm-es éles lőfegy­ver­rel haj­tot­ta végre cselekményeit.

A több­éves bűn­cse­lek­mény soro­zat­nak az vetett véget, hogy az utol­só, mis­kol­ci taka­rék­szö­vet­ke­ze­ti fiók kirab­lá­sa­kor egy ügy­fél lerán­tot­ta a vád­lott fejé­ről a rab­lás­hoz hasz­nált csuk­lyá­ját, így arca fel­is­mer­he­tő­vé vált – azt a biz­ton­sá­gi kame­rák rögzítették.

A jelen­tős számú hal­ma­zat­ra figye­lem­mel a vád­lott cse­lek­mé­nyé­ért akár 22,5 év fegy­ház­bün­te­tést is kaphat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye