Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az országgyűlési képviselő és társai elleni büntetőeljárásban

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot Simon­ka György és 32 társa ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken. 

A NAV Köz­pon­ti Hiva­tal Pénz­mo­sás Elle­ni Infor­má­ci­ós Iroda fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra az Ország­gyű­lés fel­füg­gesz­tet­te, majd az ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki Simon­ka Györ­gyöt, aki nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­irat lénye­ge sze­rint Simon­ka György és tár­sai tevé­keny­sé­ge a zöldség-gyümölcs ter­me­lői cso­por­tok és ter­me­lői szer­ve­ze­tek által igény­be vehe­tő, az Euró­pai Uni­ó­tól és a hazai költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó támo­ga­tá­sok jog­el­le­nes meg­szer­zé­sé­re irányult.

A mai napon a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben 33 sze­mély ellen emelt vádat, akik közül csak Simon­ka György köz­sze­rep­lő. A vád­lot­tak vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon védekeznek.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mé­nyek az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/inditvany-simonka-gyorgy-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere/

https://ugyeszseg.hu/a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-gyanusitottkent-hallgatta-ki-simonka-gyorgy-orszaggyulesi-kepviselot/