Főoldal » Hírek » Vádemelés az orvvadász ellen - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat bűn­tet­te és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, akik ugyan tagja volt egy vadász­tár­sa­ság­nak, ennek elle­né­re más tár­sa­sá­gok terü­le­tén vadá­szott illegálisan.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az 50-es éve­i­ben járó vád­lott­nak volt vadász­lő­fegy­ver tar­tá­si enge­dé­lye és tagja volt egy Zala megyei vadász­tár­sa­ság­nak, így ismer­te a megyék hatá­ra­i­hoz közel eső, Csur­gó kör­nyé­ki vadászterületeket. 

A férfi 2019-ben és 2020-ban is vadá­szott enge­dély nél­kül Somogy megyé­ben. A vadá­sza­tok során egyik alka­lom­mal egy 850.000 forint érté­kű dám szar­vas­bi­kát, egy másik eset­ben egy 100.000 forint érté­kű gím­szar­vas bor­jút ejtett el. A vád­lott a vada­kat ellop­ta, a ház­ku­ta­tá­sok során tró­fe­á­kat és fagyasz­tott húst is lefog­lal­tak nála.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a koráb­ban már bün­te­tett ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság az egyik ház­ku­ta­tás során készítette.