Főoldal » Archív » Vádemelés az ügyfeleket megkárosító autókereskedő ellen - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy pécsi autó­ke­res­ke­dő ellen, aki 2013. szep­tem­be­re és 2016. máju­sa között 10 ügy­fe­lét káro­sí­tot­ta meg, és ezzel közel négy­mil­lió forint kárt okozott. 

A pécsi férfi 2005. óta egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként érté­ke­sí­tett gép­ko­csi­kat a telep­he­lyén, anya­gi hely­ze­te azon­ban meg­rom­lott, 2012-ben vég­re­haj­tá­si eljá­rást is indí­tott elle­ne az adó­ha­tó­ság vám- és adó­tar­to­zá­sai miatt.

2013. szep­tem­be­ré­től kez­dő­dőn az autó­ke­res­ke­dő több eset­ben eltu­laj­do­ní­tot­ta, fel­él­te azo­kat az össze­ge­ket, ame­lye­ket a vevők­től vett át az álta­luk meg­vá­sá­rol­ni kívánt gép­jár­mű­vek vétel­árá­nak elő­le­ge­ként, illet­ve amit a vevők a gép­ko­csik javít­ta­tá­sá­ra, vizs­gáz­ta­tá­sá­ra, átíra­tá­sá­ra adtak át.

A keres­ke­dő a vevő­ket meg­té­vesz­tet­te, mivel már az elő­leg, illet­ve az egyéb össze­gek átvé­te­le­kor sem állt szán­dé­ká­ban a gép­ko­csik eladá­sa, vagy az azok­kal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés, célja kizá­ró­lag az volt, hogy az ügy­fe­lek pén­zét megszerezze.

Az autó­ke­res­ke­dő a vevők pén­zé­nek eltu­laj­do­ní­tá­sa mel­lett okirat-hamisítást is elkö­ve­tett, mivel több gép­ko­csi átíra­tá­sa során hamis adás­vé­te­li szer­ző­dést hasz­nált fel, melye­ken a vevők nevét alá­ha­mi­sí­tot­ta annak érde­ké­ben, hogy a javí­tás­ra vagy érté­ke­sí­tés, illet­ve átíra­tás érde­ké­ben rábí­zott gép­ko­csi­kat érté­ke­sí­te­ni tudja, ezzel pénz­hez jusson.

A férfi három év alatt 10 ügy­fe­lét káro­sí­tot­ta meg, és ezzel közel négy­mil­lió forint kárt oko­zott. A cse­lek­mé­nyé­vel csa­lást, sik­kasz­tást, vala­mint közokirat-hamisítást való­sí­tott meg, melyek közül a leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Pécs, 2016. októ­ber 20.

Dr. Varga-Koritár György

főügyész

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye