Főoldal » Archív » Vádemelés az Új Magyar Gárda vezetői ellen

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett egye­sü­lé­si jog­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság­hoz egy 49 éves vas­kú­ti és egy 38 éves egri férfi ellen, akik a bíró­ság által fel­osz­la­tott Magyar Gárda Moz­ga­lom­mal azo­nos Új Magyar Gárda Moz­ga­lom veze­té­sét 2013. már­ci­us 2-ától orszá­gos főka­pi­tány­ként és annak helyet­te­se­ként ellát­ták. A vád­lot­tak a szer­ve­zet veze­tő­i­ként a moz­ga­lom 2013. augusz­tus 19-én, Akasz­tón tar­tott újonc­ava­tá­sán is részt vettek.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.09.