Főoldal » Archív » Vádemelés az újpesti különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 40 éves haj­lék­ta­lan férfi tavaly már­ci­us­ban ököl­lel, majd egy kés­sel olyan dur­ván, kegyet­le­nül bán­tal­ma­zott egy másik fedél nél­kü­li fér­fit, hogy annak éle­tét az azon­na­li orvo­si beavat­ko­zás sem ment­het­te volna meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett is haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, nap­ja­i­kat jel­lem­ző­en mind­ket­ten a fővá­ros IV. kerü­le­té­nek köz­te­rü­le­te­in töl­töt­ték. A sér­tett éjsza­kán­ként a IV. kerü­let, József Atti­la utcá­ban lévő egyik ház­nál, a garázs­be­já­ró mel­let­ti szél­vé­dett helyen tartózkodott.

A vád­lott 2015. már­ci­us 31-én a haj­na­li órák­ban a fenti lakó­ház­nál járt, ahol talál­ko­zott az ott éjsza­ká­zó sér­tet­tel, leült mellé, majd közö­sen ita­loz­tak. Az ita­lo­zás köz­ben azon­ban a felek között - fel­te­he­tő­en a közö­sen fogyasz­tott ital miatt - anya­gi jel­le­gű vita ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott nagy-, illet­ve köze­pes erő­vel ököl­lel, leg­alább hússzor meg­ütöt­te a föl­dön ülő sér­tet­tet, majd elő­vett egy kést és azzal szin­tén nagy erő­vel, két alka­lom­mal meg­vág­ta a sér­tett nyakát.

A vád­lott ezt köve­tő­en magá­ra hagy­ta a fér­fit, akit a reg­ge­li órák­ban járó­ke­lők talál­tak meg. A men­tők a fér­fit kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol azon­ban az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt pár órán belül éle­tét vesztette.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben agy­sé­rü­lést, nyaki sérü­lést, kopo­nya­tö­rést és más súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sér­tett éle­tét az azon­na­li szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás sem ment­het­te volna meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.