Főoldal » Hírek » Vádemelés az ukrán embercsempész ellen - rendőrségi fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akit segí­tői tele­fon­nal, GPS koor­di­ná­ták­kal, tér­kép­pel lát­tak el a mig­rán­sok szállításához.

A vád­irat sze­rint az ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi 2020. feb­ru­ár 27-én, 11 óra­kor Sze­ged köze­lé­ben az álta­la veze­tett szlo­vák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba  a meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra 300 euró­ért fel­vett 4 fő, magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, akik Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen, érvé­nyes úti okmá­nyok, illet­ve érvé­nyes beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül érkeztek.

A ter­helt azzal a szán­dék­kal vette fel a mig­ráns sze­mé­lye­ket, hogy őket jog­el­le­ne­sen  Bécs­be szál­lít­ja, mely­nek tel­je­sí­té­sét köve­tő­en kapta volna meg a 300 eurót. A sofőrt a szál­lí­tás köz­ben egy auszt­ri­ai férfi folya­ma­to­san uta­sí­tot­ta arra nézve, hogy milyen irány­ba halad­jon, a mig­ráns sze­mé­lye­ket milyen címre szál­lít­sa, ennek  érde­ké­ben GPS koor­di­ná­tá­kat közölt vele, tér­ké­pet kül­dött részé­re a mobiltelefonjára.

A moson­ma­gyar­óvá­ri rend­őr­jár­őrök 2020. feb­ru­ár 27. nap­ján, 13 óra 20 perc­kor az M1 autó­pá­lyán, Nagy­ig­mánd köze­lé­ben ellen­őriz­ték a gép­ko­csit, amely­nek utas­te­ré­ben és cso­mag­te­ré­ben a mig­ráns sze­mé­lye­ket megtalálták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2020. feb­ru­ár 28. nap­ján ren­del­te el.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­ig tart­sa fenn, továb­bá amennyi­ben az elkö­ve­tő az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 6 év kiuta­sí­tás­ra ítélje. 

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók itt tekint­he­tők meg: 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok-az-m1-0