Főoldal » Hírek » Vádemelés az ukrán határszakaszon korrupciós bűncselekményeket elkövető pénzügyőrökkel szemben - VIDEÓVAL - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt elren­delt nyomozást. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök a Magyar­or­szág terü­le­té­ről Ukraj­ná­ba kilé­pő és álta­lá­nos for­gal­mi adót vissza­igény­lő sze­mé­lyek­től ügy­in­té­zé­sük során rend­sze­re­sen jog­ta­lan előnyt, jel­lem­ző­en kész­pénzt fogad­tak el. A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügy­őrei a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­i­ket egy­más tevé­keny­sé­ge­i­nek isme­re­té­ben, az adott szol­gá­lat­ban dol­go­zó osz­tály­ve­ze­tők tud­tá­val és támo­ga­tá­sá­val 2018 novem­be­ré­től 2019 feb­ru­ár­já­ig követ­ték el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a 16 volt pénz­ügy­őr vád­lot­tal szem­ben 627 vád­pont­ban, össze­sen 498 rend­be­li, több eset­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken. Vala­mennyi vád­lott sza­bad­lá­bon védekezik.

Vala­mennyi kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel két évtől tizen­két évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő vád­lot­ti beis­me­rés ese­té­ben a leg­sú­lyo­sabb eset­ben 10 év bör­tön vég­re­haj­tá­si foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, 10 év köz­ügyek­től eltil­tást és 1.500.000 forint pénz­bün­te­tést indítványozott.

Az eljá­rás során 81 kül­föl­di aktív vesz­te­ge­tőt sike­rült beazo­no­sí­ta­ni, velük szem­ben az eljá­rás elkü­lö­ní­tés­re került.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény – fotó­val, vide­ó­val – az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/az-ukran-hatarszakaszon-szolgalo-penzugyorok-ismet-korrupcios-buncselekmenyeket-kovettek-el-hamarosan-videoval/